آزمایشگاه نقشه‌برداری و کارگاه کارتوگرافی و نقشه‌کشی ​​​​​​​

امکانات موجود در آزمایشگاه:  
• دوربین تئودولیت
• دوربین نیوو
• دوربین توتال استیشن
• شاخص + ژالون + سه پایه + متر
• پلانی‌متر
​​​​​​​