مهندسی اقتصاد کشاورزی

معرفی گروه

​​​​​​​اقتصاد کشاورزی به مجموعه ای از علوم و روش‌ها اطلاق می شود که عوامل موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی در تولید و توسعه کشاورزی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. به‌عبارت دیگر رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی برای بررسی و عملکرد دقیق روابط اقتصادی میان داده‌ها و ستانده‌های کشاورزی، کاربرد روش‌های مختلف تحلیل و ارزیابی و سایر اصول اقتصادی در بخش کشاورزی تعریف شده است.
هدف علم اقتصاد کشاورزی، کاربرد علم اقتصاد در تئوری‌های اقتصادی در حوزه تولید، توزیع و بازاریابی، مصرف و خدمات کشاورزی مورد نیاز بخش‌های اقتصادی است.