کارکنان

جواد شاکر اردکانی
کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و پیرادامپزشکی
پست الکترونیک: jshaker@ardakan.ac.ir
شماره تماس: ۳۲۲۲۶۷۶۷-۰۳۵
شماره دورنگار: ۳۲۲۲۶۷۶۷-۰۳۵