مدیران گروه

دکتر اکرم نشاط
مدیر گروه اقتصاد کشاورزی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: اقتصاد کشاورزی
پست الکترونیک: aneshat@ardakan.ac.ir
دکتر مریم دهستانی
مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
پست الکترونیک: mdehestani@ardakan.ac.ir
دکتر نجمه یرمی
مدیر گروه علوم و مهندسی آب
​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: علوم و مهندسی آب
پست الکترونیک: nyarami@ardakan.ac.ir
دکتر طاهره اردکانی
مدیر گروه علوم و مهندسی محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: محیط زیست
پست الکترونیک: ardakani@ardakan.ac.ir
دكتر سعيده كلانتری
مدیر گروه مهندسی طبیعت
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: منابع طبیعی
پست الکترونیک: skalantari@ardakan.ac.ir