سایر امکانات ​​​​​​​

• گلخانه تحقیقاتی
• مزرعه تحقیقاتی