آزمایشگاه مکانیک خاک ​​​​​​​

امکانات موجود در آزمایشگاه:
• تجهیزات تعیین دانه‌بندی خاک
• تجهیزات اندازه‌گیری چگالی ظاهری و حقیقی خاک
• دستگاه برای تراکم خاک
• دستگاه برای تحکیم خاک
• دستگاه تعیین حدود آتربرگ
• دستگاه برای تنش تک محوری
• دستگاه برای تنش سه محوری