آزمایشگاه هوا و اقلیم‌شناسی ​​​​​​​

امکانات موجود در آزمایشگاه:
• دماسنج ماکزیمم و مینیمم
• بارن‌سنج و باران‌نگار
• بادنما و بادسنج
• فشارسنج جیوه‌ای و فلزی
• رطوبت‌نگار
• تابش‌سنج و آفتاب‌نگار