مدیران گروه

دکتر اکرم نشاط
مدیر گروه اقتصاد کشاورزی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: اقتصاد کشاورزی
پست الکترونیک: aneshat@ardakan.ac.ir
دکتر جلال غلام‌نژاد
مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: بیماری‌شناسی گیاهان
پست الکترونیک: jgholamnezhad@ardakan.ac.ir
دکتر نجمه یرمی
مدیر گروه علوم و مهندسی آب
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: علوم و مهندسی آب
پست الکترونیک: nyarami@ardakan.ac.ir
دکتر اکرم بمانی
مدیر گروه علوم و مهندسی محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: محیط زیست
پست الکترونیک: a.bemani@ardakan.ac.ir
دکتر فاطمه روستائی صدرآبادی
مدیر گروه مهندسی طبیعت
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: محیط زیست
پست الکترونیک: froustaei@ardakan.ac.ir