علوم و مهندسی محیط زیست

معرفی گروه
در سال های اخیر که بحث حفاظت از محیط زیست و اهمیت آن در زندگی انسان‌ها بیشتر مطرح و شناخته شده است، رشته‌های مرتبط با محیط زیست از جمله رشته علوم و مهندسی محیط زیست، اهمیت بیشتری یافته‌اند. هدف اصلی این رشته، تربیت متخصصانی کارآمد است که قادر باشند با حفاظت از آب و خاک و سایر منابع طبیعی، محیط زیست مناسبی برای انسان و سایر موجودات زنده فراهم سازند.

 

رشته‌ها و مقطع تحصیلی

مقطع کارشناسی:

• کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰)
• کارشناسی مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶)
• کارشناسی مهندسی منابع طبیعی- علوم و مهندسی محیط زیست (از ۱۳۹۶ تا کنون)

مقطع کارشناسی ارشد:

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست در سه گرایش:
• آلودگی محیط زیست
• ارزیابی و امایش سرزمین
• مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

 

دانشجویان و فارغ التحصیلان

تعداد کل دانشجویان ورودی گروه از بدو تشکیل (۱۳۸۳) تاکنون ۴۱۲ نفر بوده که به تفکیک مقطع تحصیلی ۱۰۹ نفر در مقطع کارشناسی، ۱۷۶ نفر در مقطع کارشناسی ناپیوسته و ۱۶ نفر مقطع در کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شده‌اند. همچنین هم اکنون تعداد ۶۷ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۵۱ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با در سه گرایش آلودگی‌های محیط زیست، آمایش سرزمین و مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی مشغول به تحصیل
دکتر طاهره اردکانی
مدیر گروه علوم و مهندسی محیط زیست و عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: محیط زیست
پست الکترونیک: ardakani@ardakan.ac.ir

اعضای هیأت علمی

مهدی الهی
عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
پست الکترونیک: m.elahi@ardakan.ac.ir
.
اکرم بمانی خرانق
عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
پست الکترونیک: a.bemani@ardakan.ac.ir
.
مریم مروتی
عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
پست الکترونیک: mymorovati@ardakan.ac.ir
.


اعضای هیأت علمی

گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی

دروس ارائه شده