ریاست دانشکده ​​​​​​​

دکتر مسعود فهرستی ثانی
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: اقتصاد کشاورزی
شماره تماس: 32240909-035