آزمایشگاه آبیاری، زهکشی، خاک‌شناسی و رابطه آب، خاک و گیاه ​​​​​​​

امکانات موجود در آزمایشگاه:
• دستگاه اندازه‌گیری سطح برگ
• فلیم فتومتر
• اسپکتروفوتومتر
• دستگاه جذب اتمی
• دستگاه سلول فشاری
• دستگاه مولینه
• اتوکلاو
• EC متر و pH متر
• آون
• انکوباتور
• تانسیومتر
• پنترومتر
• بن‌ماری
• کلروفیل متر
• دستگاه بمب فشاری
• سوکسله
• دستگاه GC
• دستگاه کجلدال
• دستگاه آب مقطرگیری
• دستگاه پرمئامتر بار ثابت و بار افتان
• دستگاه پرمئامترگلف
• استوانه‌های مضاعف
• انواع سرریزها
• گونیا
• دستگاه TDR
• هیدرومتر
• مجموعه‌ی عصاره‌گیری از خاک اشباع
• کوره الکتریکی
• ترازوی آزمایشگاهی
• همزن و شیکر