کارکنان ​​​​​​​

جواد شاکر اردکانی
کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و پیرادامپزشکی
شماره تماس: ۳۲۲۲۶۷۶۷-۰۳۵